صدای ملت ایران در آمریکا/ شادمان از مرگ ملکه/ بهارستان مقابل «گشت»؟

مرور روزنامه‌های صبح کشور

روزنامه های امروز به بررسي انیمیشن جذاب و خوش آب و رنگ «پسر دلفینی» ، استعدادیابی در زمینه کشتی ، وصول درآمدهای نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی كودكان كار و بازمانده از تحصيل» ، پیشنهاد هزارهزار میلیاردی انبوه سازان برای نهضت ملی مسکن، مراسم خاکسپاری الیزابت دوم، ملکه انگلیس ، سیگنال‌های آژانس برای بسته شدن سه مکان ادعاییو… پرداخته بودند

به گزارش شهروند آنلاین؛ امروز دیپلماسی فعال از شانگهای تا نیویورک در صدر توجه و تحلیل برخی از مطبوعات بود. روزنامه های امروز همچنین به بررسي انیمیشن جذاب و خوش آب و رنگ «پسر دلفینی» ، استعدادیابی در زمینه کشتی ، وصول درآمدهای نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی كودكان كار و بازمانده از تحصيل»  ، پیشنهاد هزارهزار میلیاردی انبوه سازان برای نهضت ملی مسکن، مراسم خاکسپاری الیزابت دوم، ملکه انگلیس ، سیگنال‌های آژانس برای بسته شدن سه مکان ادعاییو… پرداخته بودند. با هم مروری داریم به برخی از این عناوین؛

 

پسرخوب سینمای ایران

روزنامه جام جم: سخن بیهوده‌ای نیست اگر بگوییم این ژاپنی‌ها بودند که به رویاهای کودکی خیلی از ما پروبال دادند، دست ذهن و خیال‌مان را گرفتند و به هر طرف که خواستند، کشاندند، بس که در دو کانال ناقابل تلویزیونی اول و دوم سیما کارتون ژاپنی به خورد ما دادند. هرچند قصه این کارها در اروپا و نقاط دیگر جهان می‌گذشت اما آن حروفی که گوشه تصاویر و در تیتراژها برای ما کودکان و دانش‌آموزان کم‌سن و سال دهه۶۰ بیشتر شبیه علامت‌های بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی بود، نشان می‌داد این نقاشی‌های متحرک، دستپخت ژاپنی‌ها بود. بعد هم که بزرگ‌تر شدیم، کارتون‌های سینمایی مشهور والت دیزنی را دیدیم که به شیوه دیگری به خیال‌پردازی ما دامن می‌زدند. در این سال‌های اخیر هم کمپانی‌های دیگر انیمیشن‌سازی همچون پیکسار، اصلا و ابدا در فانتزی به کم راضی نمی‌شوند و سفره تخیل را گسترده‌تر می‌کنند. فعالان صنعت انیمیشن در سینمای ایران اما باوجود علاقه، نیت و استعداد، سال‌ها هرچه می‌زدند به در بسته می‌خورد و تلاش‌ها آنطور که باید، نتیجه نمی‌داد تا این‌که همه آن دود چراغ خوردن‌ها، تحمل دشواری‌ها و کار بی‌وقفه با کمترین امکانات و نبود حمایت‌ها، در این چند سال اخیر ثمر داده و می‌توانیم امیدوار باشیم که کودکان و مخاطبان کم‌سن و سال این روزها با خیال تماما ایرانی همراه شوند با نشانه‌هایی از اقلیم، فرهنگ و ادبیات ایرانی. انیمیشن جذاب و خوش آب و رنگ «پسر دلفینی» به کارگردانی محمد خیراندیش و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی که پس از اکران موفق در روسیه و کشورهای آسیانه میانه، چند وقتی است در سینماهای کشور اکران شده و در همین مدت، رقیب گردن‌کلفتی برای فیلم‌های سینمایی پرچهره هم بوده، تا اینجا حدود ۸ میلیارد تومان در گیشه فروخته است.

 

در جست‌وجوی حسن یزدانی‌ها

روزنامه فرهیختگان: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠلی ورزشی ﻋﻼوه‌ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎعی و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻤﺎدی از ﺛﺒﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ﻫﺎی ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎﻧبه آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب می‌ﺷﻮد و یکی از ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎنی و ﺣﺮﻓﻪ‌ای، از اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸأت میﮔﻴﺮد. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎنی در ﮔﺮو ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ عامل است: اﺳﺘﻌﺪاد ذاتی، ﺷﺮاﻳﻂ روانی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت.ﺑﻪ ﮔﻔته ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر، اﺳﺘﻌﺪاد ذاتی در اوﻟﻮﻳﺖ و ﻳکی از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻣﻴنه ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎنی اﺳﺖ. استعدادیابی مفهوم تازه‌ای در ورزش ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪود 50 ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ‌صورت ﻏﻴﺮرﺳمی ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎبی و ارزﻳﺎبی وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎنی و روانی اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل‌اﻧﺪ، اما ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺎل 1970 که کشورهای اروﭘﺎی ﺷﺮقی ﺑﻪ‌وﻳﮋه روﺳﻴﻪ، آﻟﻤﺎن ﺷﺮقی و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎمه اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎبی داﺷﺘﻨﺪ، در ﻛﺸﻮر دیگری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺣﺎﺻﻞ این اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎبی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اروﭘﺎی ﺷﺮقی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺣﻴﺮت‌اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺎزی‌ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴک 1972 ﻣﺪال ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ‌وﻳﮋه از آﻟﻤﺎن ﺷﺮقی، ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻋﻠمی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﻮرد ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺎزی‌ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴک 1976 نیز صدق می‌کرد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 80 درﺻﺪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﺪال ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ نتیجه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی اﺳﺘﻌﺪادﻫا ﺑﻮدﻧﺪ. همه این مقدمه گفته شد تا از برنامه جدید استعدادیابی تلویزیون بگوییم، برنامه‌ای به اسم «همه‌فن‌حریف» که قرار است به استعدادیابی در زمینه کشتی بپردازد. البته به گفته تهیه‌کننده این برنامه، «همه‌فن‌حریف» اولین برنامه استعدادیابی در زمینه کشتی است و نمونه‌ خارجی دیگری نداشته است.

 

بهارستان مقابل «گشت»؟

روزنامه شرق: چند روز از فوت مهسا امینی گذشته و اخبار و حاشیه‌های این موضوع همچنان داغ است. حادثه چنان تأثر‌برانگیز بوده که در روز گذشته هم رئیس قوه قضائیه درباره این رخداد تلخ سخن گفت و هم رئیس پلیس تهران بزرگ نشست خبری برگزار کرد تا جزئیات بیشتری را با خبرنگاران در میان بگذارد. یک نماینده مجلس نیز از طرحی خبر داد که بر اساس آن از آزارهای گشت ارشاد جلوگیری خواهد شد. اما مهم‌ترین خبر رسمی که روز گذشته منتشر شد، اعلام برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ بود که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد و نوشت: «خبرنگار خبرگزاری برنا کسب اطلاع کرد که در پی حادثه رخ‌داده برای مهسا امینی، به دستور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ تا بررسی دقیق و کامل ابعاد پرونده مهسا امینی برکنار شد». اما شب گذشته پایگاه خبری پلیس رسما اعلام کرد خبر جابجایی یا عزل سرهنگ میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد.مجلس و نمایندگان روز گذشته به ماجرای مرگ مهسا امینی واکنش نشان دادند و نماینده چابهار هم از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن از آزارهای گشت ارشاد جلوگیری شود. به گزارش اعتماد‌آنلاین، معین‌الدین سعیدی‌ گفته: «گشت ارشاد باعث روگردانی مردم از حجاب شده است. این گشت هیچ محمل قانونی ندارد و مشخص نیست مبتنی بر کدام ردیف قانونی فعالیت می‌کند. تنها قانون حجاب وجود دارد که در آن اشاره‌ای به گشت ارشاد نشده است. از‌این‌رو گروهی از نمایندگان به دنبال آن هستند که با پایان تعطیلات مجلس طرحی را در این زمینه برنامه‌ریزی کرده تا مردم دیگر آزاری از گشت‌های ارشاد نبینند. برخی مسئولیت این فاجعه را متوجه شخص وزیر کشور می‌دانند،‌ اما به نظر من موضوع ریشه‌ای‌تر از عملکرد وزیر کشور است و باید سرچشمه‌ها را اصلاح کرد».

 

صدای ملت ایران در آمریکا

روزنامه همشهری:رئیس دولت سیزدهم صبح دیروز برای نخستین‌بار عازم اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شد. سیدابراهیم رئیسی سال گذشته سخنرانی خود را به‌صورت ضبط‌شده در این اجلاس ارائه کرده بود. دولت شعار «نظام عادلانه بین‌المللی از طریق چندجانبه‌گرایی اقتصادی» را محور شرکت خود در این اجلاس قرار داده است. این شعار اشتراکاتی با محورهای سخنرانی 2رئیس‌جمهور پیشین دارد و رئیس‌جمهور همزمان از عدالت در روابط بین‌الملل، ضرورت چندجانبه‌گرایی و پرهیز از یکجانبه‌گرایی سخن خواهد گفت. رئیسی در این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس یونسکو با موضوع آموزش نیز شرکت خواهد کرد و با برخی از سران کشورهای حاضر در حاشیه اجلاس نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.بنا به اعلام منابع دولتی هیأت همراه رئیس‌جمهور با حداقل نفرات در مقایسه با ادوار گذشته ریاست‌جمهوری عازم نیویورک شده‌اند؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و یک نماینده مجلس در این سفر رئیسی را همراهی می‌کنند. رئیس‌جمهور صبح دوشنبه پیش از ترک تهران و در فرودگاه مهرآباد درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر گفت: این سفر به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد و برای شرکت در هفتاد‌و‌هفتمین نشست مجمع عمومی برگزار می‌شود. براساس گزارش ایسنا، رئیسی حضور در این نشست را فرصتی برای بیان دیدگاه‌های عقلانی و منطقی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: به‌دلیل اینکه فضای رسانه‌ای در دنیا تحت تسلط قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه قرار دارد، باید از این فرصت‌ها در جهت تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان ظلم‌هایی که نسبت به ملت بزرگ ایران شده است، استفاده کرد.

 

هر دم از این باغ بری می‌رسد

روزنامه اطلاعات :خدا رحمت کند گذشتگان ما را که به هزار و یک شیوه و با توسل به نظم و نثر، گنجینه‌ای از امثال و حکم برای ما به ارث گذاشته‌اند که در واقع گلچینی از درس‌های اخلاق است. در زمان نه چندان دور، مادر بزرگ‌ها در خانه، نقال‌ها در قهوه خانه، مرشد‌ها در زورخانه و روحانی‌ها در منبر با نقل این حکایت‌های پند‌آمیز و پند آموز تربیت اولیه ما را در سنین کودکی و نو جوانی شکل می‌دادند و خیلی از ما افراد مسن، اگر چیزی در چنته داریم، مواد اولیه اش از آموزه‌های کودکی ماست. بگذریم از این که وقتی پایمان به مدرسه باز شد خیلی از این غزل پند‌ها را در کتاب‌های درسی هم فراگرفتیم.دو نمونه از این پند‌ها را از گلستان استاد سخن سعدی و مثنوی معنوی مولانا به عنوان مثال می‌آوریم:سعدی در باب چهارم گلستان در حکایت شماره ۱۴ می‌فرماید: مردی نا خوش آواز با صدای بلند قرآن می‌خواند. صاحبدلی بر او گذر کرد و پرسید: بابت این گونه قرآن خواندن چه مبلغ در یافت می‌کنی؟ مرد گفت: هیچ مبلغ؛ چون برای خدا می‌خوانم. صاحبدل گفت:گر تو قران بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی.مولانا نیز در دفتر پنجم مثنوی آورده است که مؤذنی با صدای کریه اذان می‌داد. مردی غیر مسلمان برای او طبقی از حلوا و شیرینی هدیه آورد. همه تعجب کردند که چرای برای این مؤذن بد صدا هدیه آورده است. او در پاسخ گفت دخترش قصد مسلمان شدن داشت و هیچ یک از اعضای خانواده نمی‌توانستند تصمیم او را عوض کنند تا این یک بامداد او بانگ این موذن را شنید و از شدت ناراحتی پرسید این صدای ناخوشایند از آن کیست و خواهرش گفت بانگ اذان مسلمانان است. او ابتدا باورش نشد و از پدر پرسید و او هم پاسخ خواهر را تکرار کرد. دختر که از صدای زشت مؤذن آزرده خاطر شده بود تصمیم خود را عوض کرد و مسلمان نشد و پدرش که به مقصود خود رسیده بود به عنوان قدردانی از مؤذن بد صدا برای او طبق شیرین و حلوا آورد.

 

وضعمـــــان روی کاغذ خـــــوب است

روزنامه آرمان ملی: وصول درآمدهای نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی به‌همراه کاهش نرخ تورم از جمله آمارهای اعلام شده از سوی دولت در 5 ماه نخست سالجاری بوده که بنا به گفته کارشناسان هر یک ناقض دیگری بوده است و در حقیقت چیزی جز بازی با آمارها نبوده و نیست چراکه مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در 4 ماهه نخست سالجاری از کسری بودجه خبر داده و دولت را به انضباط مالی دعوت کرده است این درحالی است که با وجود اعلام افزایش درآمدهای دولت ازمحل وصول درآمدها نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی اما همچنان نسبت به سهم 4 ماهه از رقم مصوب در بودجه سال 1401 عقب هستیم و با کسری بودجه مواجه هستیم. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: بیان آمارهای دولت در شاخص‌هایی چون تحقق درآمدهای مالیاتی با نرخی بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه، وصول درآمدهای نفتی به ویژه در چهارماهه نخست سالجاری و کاهش نرخ تورم مخصوصاً در مرداد ماه امسال در تناقض با اظهارات برخی مقام‌های دولتی مبنی بر کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در چهارماهه نخست سال است چرا که به استناد گفته دولت، درآمدهای نفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5 برابر شده و به رقم 65 هزار میلیاردتومان رسیده است و به این ترتیب باید تحول مثبتی در کسری بودجه پیش بینی شده صورت گرفته باشد که گفته‌های برخی مقام های دولتی بر خلاف این امر است.

 

 دنياي جديد دانش‌آموزان «افغان» در «شوش»

روزنامه اعتماد:«دنياي عجيبي است دنياي كودكان كار و بازمانده از تحصيل» بچه‌هايي كه تنها جرم‌شان، متولد شدن در كشوري غريب مانند ايران يا تولد در خانواده‌اي فقير و بدسرپرست است.» اينها بخش‌هايي از دل‌گفته‌هاي سمانه سنگسري، مدير مدرسه «آل احمد» است كه به صورت تخصصي سال‌هاست به كودكان كار و بازماندگان از تحصيل آموزش مي‌دهد. زني كه بيش از يك دهه است كه مهم‌ترين دغدغه زندگي‌اش، اين مدرسه و كودكان آن است. دانش‌آموزاني كه تقريبا همگي جزو فرزندان خانواده‌هاي مهاجران افغان هستند. وي كه خودش فارغ‌التحصيل رشته …. است و بيش از…. سال سابقه تدريس در…. را در كارنامه حرفه‌اي‌اش دارد در مورد نحوه آشنايي‌اش با اين مدرسه و آغاز همكاري‌اش با آن مي‌گويد: اين مدرسه حدود 15 سال قدمت دارد. حدود 10 سال قبل، يكي از دوستانم كه گهگاهي به اين مدرسه مي‌آمد و براي اين بچه‌ها ارگ مي‌زد، يك ‌روز به من زنگ زد و گفت: آمده‌اند مدرسه را پلمب كرده‌اند و مي‌گويند اگر يك نفر معلم رسمي آموزش و پرورش بيايد و مسووليت قبول كند، به مدرسه مجوز مي‌دهند و مي‌تواند به كارش ادامه دهد. همين مساله انگيزه‌اي شد براي آغاز همكاري من با اين مدرسه.  اين 10 سال زندگي در كنار اين كودكان باعث شده تا خودش تبديل به گنجينه‌اي از خاطرات تلخ و شيريني از اين دانش‌آموزان غيرايراني كم‌بضاعت شود. مادر…. فرزندي كه گرچه اين روزها و در تابستان كه مدارس تعطيل است بايد بيشتر در كنار فرزندان و خانواده‌اش باشد اما همچنان به‌شدت درگير تعميرات مدرسه و ثبت‌نام دانش‌آموزان و… است.

 

صادرات نفت به 5/1 میلیون بشکه‌ رسید

روزنامه ایران: دیپلماسی فعال انرژی، تلاش جهت نقش‌آفرینی مؤثر در بازارهای صادراتی جهان و گسترش تعاملات همه‌جانبه با همسایگان، محورهای مهم سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهند. افزایش صادرات نفت با وجود تداوم تحریم‌ها و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور با گازپروم روسیه از ثمره‌های این رویکرد فعال دولت مردمی است. در عرصه داخلی نیز دولت با اتکا به توانمندی کارشناسان و متخصصان کشور موفقیت‌های مهمی به دست آورده است. جهت بررسی دقیق‌تر عملکرد مدیریت انرژی کشور در نخستین سال از عمر دولت سیزدهم، به گفت‌و‌گو با «آرش نجفی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرداخته‌ایم:به عنوان نماینده بخش خصوصی انرژی کشور، نحوه تعامل دولت سیزدهم با این بخش در سال نخست به چه شکل بوده است؟قطعاً دولت سیزدهم در تعامل با بخش خصوصی بسیار مؤثرتر و کارآمدتر از دولت گذشته عمل کرده است. در بخش انرژی این تعامل به صورت مشهودی افزایش یافته است. به عنوان مثال در دولت گذشته، بدنه کارشناسی وزارت نفت دارای حسن‌نیت و قوت لازم نبود. بنابراین به توصیه‌های بخش خصوصی توجه لازم را نداشت. اما تعامل دولت سیزدهم با بخش خصوصی قابل تقدیر است. قطعاً در آینده نه چندان دور تأثیرات مثبت این مسأله برای کشور نمایان خواهد شد.

 

آخرین فرصت به صادرکنندگان بدعهد

روزنامه تجارت:رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید صادرکنندگانی که تاکنون تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامه‌ای برای تمدید این زمان وجود ندارد. محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از پیش، صادرکنندگانی که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.به گفته وی، این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامه‌ای برای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تمدید این زمان منتشر شده بود نیز توضیح داد: کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها به کالاهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخش‌های صادراتی نمی‌شود.لاهوتی ادامه داد: بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد که برای کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهر ماه و کسانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارند و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد این کالاها همچنان پایان شهریور ماه خواهد بود.از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانده‌اند.

 

قاتلان قاسم سلیمانی را رها نخواهیم کرد

روزنامه جوان:خبرنگار شبکه امریکایی سی‌بی‌اس مقابل رئیس‌جمهور ایران نشسته و همچون یک بازجوی تفتیش عقاید، از او درباره عقیده‌اش پیرامون هولوکاست می‌پرسد. گویی هر کسی و در هر مقامی در دنیا باید با ملاک «ایمان به هولوکاست» ارزشیابی شود! رئیسی البته به خوبی پاسخ می‌دهد که «باید اجازه داده شود توسط محققان و مورخان مورد بررسی قرار گیرد»؛ امری که البته در دنیای آزاد غرب ممنوع است و کسی نمی‌تواند در مورد هولوکاست تحقیق کند و رئیسی هم همین را به خبرنگار مربوط یادآور می‌شود. او، اما سؤال اصلی‌اش را می‌پرسد که «آیا از حق حیات اسرائیل حمایت می‌کنید؟» یعنی حق حیات اسرائیل را امر ثابت‌شده در نظر گرفته و فقط دنبال این است که رئیسی از آن حمایت می‌کند یا نه! در حالی که اصل حرف روی همین حق بودن حیات یک کشور جعلی و اشغالگر است. خبرنگار در ادامه از سابقه رئیسی و نقش او در اعدام منافقین در دهه ۶۰ می‌پرسد و آن‌ها را «مخالف سیاسی» می‌نامد و همچون یک بازپرس می‌پرسد: «آیا شما از این اقدام خودتان پشیمان هستید؟» رئیسی، اما به او توضیح می‌دهد که آن‌ها یک گروه «تروریستی» هستند و هر کس که در ایران مرتکب جنایتی شود، به خاطر آنچه انجام داده است، مجازات می‌شود. آن‌ها مردم را ترور می‌کردند و آنچه بر سرشان آمد، دقیقاً متناسب با اعمال‌شان بود.از صحبت در مورد همسر و دختران رئیس‌جمهور تا توافق هسته‌ای و سؤال از امکان دیدار با رئیس‌جمهور امریکا و موضوع برد پهپاد‌های ایرانی، دیگر موضوعاتی بودند که در گفت‌وگوی رئیسی با شبکه سی‌بی‌اس امریکا مورد صحبت و سؤال و جواب قرار گرفتند. بخش‌هایی از این گفتگو را باهم می‌خوانیم.

 

پیشنهاد هزارهزار میلیاردی انبوه سازان برای نهضت ملی مسکن

روزنامه خراسان:در شرایطی که دشواری تامین مالی مسکن صرفاً با اتکا به منابع بانک ها، دولت را واداشته تا راه های جایگزین نظیر تهاتر نفت، سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه را نیز در دستور کار قرار دهد، رئیس کانون انبوه سازان از پیشنهاد تازه این کانون برای تامین مالی 20 تا 30 درصد نهضت ملی مسکن در ازای تهاتر زمین به وزارت راه و شهرسازی خبر داد. با توجه به این که پیشتر معاون وزیر راه هزینه ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را چهار هزار هزار میلیارد تومان دانسته بود، این پیشنهاد می تواند به معنای به میان آوردن بیش از هزار هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی قلمداد شود. به گزارش خراسان، بررسی ها نشان می دهد که عملکرد تسهیلات دهی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن چندان مطلوب نبوده است. این را از اعلام نارضایتی قاسمی وزیر راه در اواخر هفته گذشته می توان دریافت. در شرایطی که آمارها از صف 200 هزار نفری تقاضای تسهیلات مسکن در پشت درهای بسته بانک ها حکایت دارد، قاسمی به صراحت اعلام کرد: ما از بانک ها به غیر از بانک مسکن در نهضت ملی مسکن راضی نیستیم. این ها همه در شرایطی است که بانک ها طبق قانون جهش تولید مسکن مکلف اند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند.   البته تا حدی این وضعیت از قبل تر نیز قابل پیش بینی بود. فاصله زیاد هدف گذاری قانون با وضعیت کنونی تسهیلات دهی به بخش مسکن (یعنی 20 درصد در مقابل حدود 6 درصد)، سهم 65 درصدی سرمایه در گردش در تسهیلات دهی بانک ها و احتمال زیاد کاهش آن، با رشد سهم بخش مسکن از تسهیلات و این که این موضوع سبب رکود در بخش های دیگر اقتصاد یا ایجاد تورم خواهد شد، عواملی بودند که کارشناسان با استناد به آن، رشد سهم بخش مسکن مانند آن چه را که  در قانون آمده است،دشوار می دانستند.

 

دیپلماسی فعال از شانگهای تا نیویورک

روزنامه کيهان:رئیس‌جمهور در این سفر علاوه‌بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تعدادی از سران کشورهای شرکت‌کننده در این نشست نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و دیدارهای جانبی دیگری نیز خواهد داشت. آیت‌الله رئیسی در روزهای پایانی هفته گذشته نیز سفری سه روزه به شهر سمرقند ازبکستان داشت تا در قالب شرکت در بیست و دومین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، برقراری نظم عادلانه بین‌المللی از طریق چندجانبه‌گرایی اقتصادی را دنبال کند و در همین راستا تکمیل فرآیند عضویت دائم در این سازمان تا انجام ۱۰ دیدار دوجانبه با سران کشورهای حاضر در این اجلاس در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را می‌توان رهاورد قابل‌ توجه سفر رئیس‌جمهوری به سمرقند دانست. تبدیل سیاست خارجی منفعل به دیپلماسی فعال در دولت سیزدهم موضوعی که واکنش‌اندیشکده‌های غربی را نیز بر انگیخت و شورای روابط خارجی اروپا با تحلیل نتایج عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اذعان کرد ایران به‌واسطه همکاری نزدیک‌تر با روسیه و چین می‌تواند در برابر تحریم‌ها و فشارهای غرب مصونیت یابد. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی، بیانگر اجرای ابعاد نوینی از دیپلماسی گفت وگومحور و منطبق با اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. دولت رئیسی طی یک‌سال گذشته از عمر خود بر اصل همگرایی منطقه ای، رفع سوء تفاهم میان همسایگان، توسعه و گسترش روابط با همه کشور‌های غیرمتخاصم با اولویت همسایگان تأکید داشته است. تقویت جایگاه ایران در سازوکار‌های مستقل بین المللی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای، ایفای نقش مثبت در نشست‌های چندگانه همسایگان افغانستان، حضور ایران در بریکس پلاس و حضور فعال در ششمین دور نشست سران کشور‌های حاشیه دریای خزر که با استقبال شایان توجه و پاسخ‌های مثبت متقابل همراه بوده، نشان می‌دهد تغییر ریل در مدیریت اجرایی کشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از انفعال خارج و به دیپلماسی فعال خارجی تبدیل کرده که در قالبی چند بعدی در حال پیشرفت است.

 

شادمان از مرگ ملکه

روزنامه وطن امروز: مراسم خاکسپاری الیزابت دوم، ملکه انگلیس دیروز با حضور سران برخی کشورها درحالی پس از 10 روز به پایان رسید که تلاش مقامات دولت انگلیس و برخی مقامات جزیره برای سوگوار نشان دادن مردم با جشن و شادی مردم ایرلند و اسکاتلند نقش برآب شد. روز یکشنبه در شرایطی که دولت انگلیس و مقامات کاخ باکینگهام سرگرم تشریفات آخرین روزهای مراسم مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس بودند و رسانه‌های این کشور از صف طولانی مردم و دعوت از مقامات و سران کشورهای مختلف برای مراسم خاکسپاری ملکه خبر می‌دادند، هواداران تیم فوتبال سلتیک اسکاتلند سورپرایز ویژه‌ای برای خانواده سلطنتی انگلیس به نمایش گذاشتند. هواداران تیم فوتبال سلتیک اسکاتلند که در بازی‌های قبلی، در رد درخواست مقامات دولتی به جای یک دقیقه سکوت برای احترام به مرگ ملکه با دست زدن و تشویق کردن اعتراض خود را به خاندان سلطنتی نشان داده بودند، در بازی روز یکشنبه رو  دست جدیدی به خاندان سلطنتی و مقامات بریتانیا زدند. بر اساس اتفاقات بازی‌های اخیر تیم سلتیک، مقامات دولتی اعلام کردند تماشاگران این تیم قرار است به جای سکوت، یک دقیقه به افتخار ملکه و خانواده سلطنتی تشویق کنند(!) اما هواداران سلتیک پیش‌دستی کردند و با بازکردن بنر ضدسلطنتی در ورزشگاه که روی آن نوشته شده بود «اگر از خانواده سلطنتی متنفرید، دست بزنید» تشویق یک دقیقه‌ای برای ملکه الیزابت دوم را به هم زدند. «سی‌ان‌ان» در این باره نوشت هواداران تیم فوتبال سلتیک اف‌سی در گلاسکو هنگام تشویق یک دقیقه‌ای برنامه‌ریزی شده برای ملکه الیزابت دوم قبل از بازی این تیم مقابل سنت میرن در پیزلی اسکاتلند در روز یکشنبه، احساسات ضدسلطنتی نشان دادند. این تشویق در حالی رقم خورد که سنت میرن، به عنوان تیم میزبان تصمیم داشت به ملکه مرده ادای احترام کند اما هواداران سلتیک بنری با مضمون «اگر از خانواده سلطنتی متنفرید دست بزنید» را باز کردند و همان کلمات را در طول تشویق برنامه‌ریزی شده سر دادند.

 

سیگنال‌های آژانس برای بسته شدن سه مکان ادعایی

روزنامه آرمان امروز:معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: خدمت به مردم و خدمت به اين آب و خاک جزو توفيقات بزرگ است و اميدوارم خداوند متعال عنايت کند تا آن‌چنان که شايسته ملت عزيز و شريف ايران است، بتوانيم خدمات‌رساني کنيم و آثار آن به‌گونه‌اي باشد که تراز کشور و شرايط کيفي زندگي مردم را تحت تأثير قرار دهد و متحول‌تر از گذشته کند. وي تصريح کرد: به دنبال اين هستيم تا جوي که عليه صنعت هسته‌اي کشور به راه افتاده تا مسير ما را مسدود کنند را با استفاده از دستاوردهاي گوناگون و متنوع از بين ببريم. به گفته اسلامي، از 20 سال قبل تاکنون شاهد طرح روايت‌هاي مختلف از سوي صهيونيست‌ها و غربي‌ها عليه برنامه هسته‌اي هستيم و طرح اتهاماتي عليه صنعت هسته‌اي ما همچنان ادامه دارد.وي با بيان اينکه 20 سال مذاکرات توسط مسئولان مختلف انجام شد و در نهايت به توافق برجام رسيد که يک توافق با دو ستون است، اظهار داشت: در يک ستون ما براي شفافيت و اعتمادسازي سرعت خود را کاهش داديم و آن‌ها نظارت خود را بيشتر کردند و در ستون ديگر قرار بر رفع اتهامات و تحريم‌ها عليه ايران بود که غرب تعهدات خود را اجرا نکرد و از برجام خارج شد، حالا که قصد برگشت به برجام را دارند، مي‌گويند اين مسائل جديد و غير از برجام است! درحالي‌که اين مسايل از سال 2003 وجود داشته و اکنون و در سال 2022 اتفاق جديدي رخ نداده است. اسلامي تاکيد کرد: اتهامات عليه ايران را اسراييل مطرح کرد و اکنون رژيم صهيونيستي تبديل به مرجع تقليد براي آژانس بين‌اللملي انرژي اتمي شده است. وي ابراز کرد: چگونه مي‌شود که يک سازمان بين‌المللي زير نظر سازمان ملل از منافقان که دستانشان به خون هزاران ايراني آغشته است، پيروي کند؟

 

//انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.