این «سرنخ» است

آیا می شود چهره های اثرگذار یکی از طولانی ترین جنگ های جهان در یک قرن گذشته را در عدد 40 خلاصه کرد؟ قطعا خیر. ویژه نامه ای که…