مرور برچسب

آرمان عبدالعالی

آرمان قصاص می‌شود؟

پرونده آرمان بعد از پیچ‌وخم‌های زیاد در روند قضائی بالاخره به مرحله اجرای حکم قصاص آرمان رسیده است. حکم صادرشده از سوی دادگاه…