مرور برچسب

آلمان

قلبِ واقعیت

سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش منتشرشده از سوی سازوکار موسوم به هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی را به‌شدت محکوم کرد و تکرار ادعاهای…