مرور برچسب

آمریکا

کوتاه از جهانِ کرونا

آمریکا در موارد ابتلا و مرگ پیشتاز جهان است، دلتا در آنجا سرکش است و دامن اطفال را هم گرفته؛ پس از ابتلا به کووید شدید، نارسایی…