مرور برچسب

اتحادیه اروپا

همه علیه «آسترازنکا»

برای انگلیس، واکسن «آسترازنکا» به منبع بزرگ غرور ملی تبدیل شده است، اگر لخته‌های خون بگذارد! برخی از دریافت‌کنندگان این واکسن،…