مرور برچسب

اجاره نشینی

خوش‌نشینی هم لاکچری شد

«تهران دیگر شهر ما نیست.» نوجوانی و جوانی‌اش را در مرکز شهر جا گذاشته. میان خیابان‌ و کوچه‌های جمهوری. ازدواج که کرد، شد ساکن یکی…