مرور برچسب

اسب

شاعرانگی در اسب

به چشم خودم دیدم که در اتاق موسیقی کاخ عالی‌قاپو وقتی نوازنده‌ای سه‌تار می‌نواخت، یکی از گردشگران خارجی از جذبه سه‌تار نوازنده و…