مرور برچسب

اصفهان

پاسخ‌های دیپلماتیک

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا گفت: هر انتخابی مردم آمریکا کنند مربوط به خود…