مرور برچسب

اعتیاد

تجارت پُر سود مرگ

بیش از نیمی از زندانیان کشور مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر و اعتیاد در ارتباطند. معضلی که به باور معاون مقابله با عرضه و امور…

زندگی زیر نقاب (2)

اعتیادهای رفتاری به دلیل ماهیتی که دارند به سادگی قابل شناسایی نیستند و در بیشتر موارد نادیده گرفته می‌شوند و از آنجا که این…

زندگی زیر نقاب

اعتیاد رفتاری در کشور از اعتیاد به مواد مخدر بیشتر است؛ خبری که بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی، چندی…