مرور برچسب

اعتیاد

معامله با خدا

همه او را عمو داوری می‌شناسند اما خودش می‌گوید محمدم؛ محمد خالی. این طور راحت است. عموی بچه‌های پاتوق‌ها و سرای خانه مهر 14 سال…