مرور برچسب

اعدام

معجزه زیر چوبه دار

چند ثانیه تا مرگ مانده بود. سرباز دستش را برده بود تا اهرم را بکشد. اهرمی که زندگی و جان سعید را می‌گرفت، اما التماس‌ها و اشک‌های…