مرور برچسب

اکسیژن

پایانِ زمین

یک میلیارد سال پس از این، اتمسفر زمین اکسیژن کافی برای بقای حیات روی کره زمین را نخواهد داشت و غیرقابل زندگی خواهد شد. امروزه…