مرور برچسب

اینستاگرام

نسل خودشیفته‌ها!

مدل نوینی از استفاده والدین از فرزندان به نام «کودک بلاگری» در جامعه امروز به وجود آمده‌ که در ظاهر به نمایش گذاشتن عکس‌ها،…

کودکان در میدان مین

«میدان مین»؛ صحبت از شبکه‌های اجتماعی است و سردرگمی والدین برای مدیریت کودکان و نوجوانان در آن؛ فضایی که گاهی «کودکان مرده بهای…