مرور برچسب

بازیگر

آنها تیتر یک شدند!

خواسته یا ناخواسته درگیر شده‌اند؛ چهره‌های مطرحی که در بعضی حوادث و پرونده‌های تلخ و شیرین نقش داشتند. نام‌هایی که تا مدت‌ها بر سر…