مرور برچسب

بحران کووید19

جهانِ بی‌حوصله

بعد از هفت ماه ماسک‌زدن، شستن دست ها و رعایت حداقل فاصله از دیگران در‌میان جمع ، برخی از افراد علامت جدیدی از ویروس کرونا احساس می…