مرور برچسب

بنزین معمولی

چرا بنزین سوپر؟

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نزدیک شدن قیمت بنزین معمولی به سوخت سوپر، تاکید کرد که رغبت مردم ناظر بر مصرف بنزین یورو۴…