مرور برچسب

بیمارستان

جان تازه بر پیکر نور

کُنج حیاط جاخوش کرده، از همان یک‌سال پیش که نونوار شد. پُشت به ساختمان بیمارستان کرد و قد کشید و دیوارهایش را بالا برد. ساختمان…