مرور برچسب

تجارت

خانه‌تان آباد

چند فَرسنگ آن‌طرف‌تر، همه‌چیز را جا گذاشته‌اند. خانه‌ای‌ کوچک که مأمن خوبی بود برای اینانی که 6سالی است مَرد به خانه ندیدند.…