مرور برچسب

ترکیه

محموله خاص!

فرماندار شهرستان مرزی خواف گفت:‌ بنا به تقاضای کنسرسیوم، قطار ترانزیتی افغانستان ـ ترکیه باید به سرعت از شهرستان خواف خارج می‌شد…