مرور برچسب

تصادف

یک سوزن به خود!

حساسیت‌های عمومی جامعه نسبت به یك موضوع یا یک مسأله نشان‌دهنده میزان اهمیتی است كه جامعه و افكار عمومی به آن مسأله دارد. طبیعی است…