مرور برچسب

تعطیلی

دو روی یک سکه

کووید-19 با همه‌گیری که به راه انداخت، جوامع را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غافلگیر کرد. هرچند نظام آموزشی هم از…