مرور برچسب

توانبخشی

رنج مضاعف

راستش حداقل در شرایط امروز ما، بیمار نباید به جز رنج مریضی رنج دیگری داشته باشد. تجربه سر زدن به مراکز درمانی نشان داده مریضی…