مرور برچسب

جایگاه‌داران

چرا بنزین سوپر؟

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نزدیک شدن قیمت بنزین معمولی به سوخت سوپر، تاکید کرد که رغبت مردم ناظر بر مصرف بنزین یورو۴…