مرور برچسب

جشنواره فجر

رستاخیز دفاع مقدس!

امروز درست هفتاد و هفت‌سال و پنج ماه از پایان جنگ دوم جهانی و صد‌ و چهار سال و یک ماه از پایان جنگ جهانی اول می‌گذرد. رویدادهای…