مرور برچسب

جمعیت

کرونا به جمعیت هم زد

کووید-19 به عنوان یکی از متهمان ردیف اول کاهش رشد جمعیت شناخته شد. متهمی که در میان اتهاماتش کاهش فرزندآوری را هم دارد؛ کاهش به…