مرور برچسب

جوکر

سلطان غم، جوکر!

اگر طنز در معنای واقعی را نوعی انتقاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره بدانیم، آنچه خالی از هرگونه عرصه‌های نقادی باشد، دیگر طنز…