مرور برچسب

خشت و گلی

بمِ بی‌روح

بازسازی بم با فاصله کوتاهی از زلزله شروع شد؛ امری که اکنون به‌نظر می‌رسد تنها به خانه‌سازی معطوف شد و هویت فرهنگی شهر در آن نادیده…