مرور برچسب

خوزستان آب ندارد

تراز منفی 20

به گفته مدیرعامل سد و نیروگاه سد دز حدود ۳۵درصد آب کشور وارد خوزستان می‌شود که باید توسط سازمان آب مدیریت شود. سد دز طراحی شده…

از کرخه تا هور

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه: اهداف اولیه سد، مهار سیلاب‌ها بر روی رودخانه کرخه، تولید انرژی و بحث کشاورزی و تامین آب کشاورزی است...…