مرور برچسب

خوزستان

هنر برای خوزستان

خوزستان که در بی آبی غرق شد؛ خیلی ها آستین بالا زدند. از نهادهای حاکمیتی گرفته تا موسسات خیریه و حتی مردم عادی. هر کسی خواست به…