مرور برچسب

دادگاه

حکم قصاص صفت نقض شد

حکم قصاص حمید صفت از سوی قضات دیوان عالی کشور نقض شد. رپری که بعد از حاشیه‌های زیاد پرونده‌اش، صبح روز 18 اسفند سال گذشته برای بار…

صفت به اعدام محکوم شد

حمید صفت بعد از فرازونشیب‌های جنجالی‌اش، درنهایت با حکم هیأت قضائی به قصاص محکوم شد. رپری که بعد از حاشیه‌های زیاد پرونده‌اش، صبح…