مرور برچسب

دلار 4200

حذف مشروط

اگرچه این روزها دولت و مجلس بر سر حذف مشروط ارز ۴۲۰۰ تفاهم و توافق کامل دارند، اما به منظور اقدام اجرایی، نیازمند برنامه‌ریزی و…