مرور برچسب

رئیس کل بانک مرکزی

جنگ علیه نابازار!

نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما…