مرور برچسب

زنان سینماگر

این خانه سفید است!

به رغم جایگاه صعودی زنان در سینماهایی چون چین و هنر و آفریقا و حتی سینمای مستقل آمریکا و اروپا که آلترناتیو هالیوود به شمار…