مرور برچسب

سالمند

سالم، پیر شویم

اگر سالمند به تدریح با ورود به دوره سالمندی از نهادهایی مثل خانواده و دیگر نهادهای عمومی فاصله بگیرد، منزوی می‌شود که به آن انزوای…