مرور برچسب

شهرام شهیدی

مرگ و مهاجرت

این روزها به همت مسئولان توانمند و صدالبته ویروس کرونا، نظام آموزشی کشور جوری شده که گویا ماست ها را ریخته اند روی قیمه ها و به…