مرور برچسب

شهرداری

کنایه اتوبوسی!

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اتوبوس با کیفیت می‌خواهیم، گفت: اتوبوسی نمی‌خواهیم که در کنار خیابان خراب شود.