مرور برچسب

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی

هرچه هست، صیانت نیست!

جامعه ما در شرایط کنونی در پیک پنجم همه‌گیری، تورم روزافزون، اخبار خشکسالی و رنج محرومیت‌های استان‌های جنوبی، با فشارهای روانی و…