مرور برچسب

عشایر

مین‌های بچه‌خوار!

هیولای خفته زیر خاک با صدای مهیبش خبر از بیدارشدنش داد. اهالی به سمت چراگاه می‌دویدند. خبری از صدای بچه‌ها نبود و این یعنی خبر بد…

بَنگ کوچ

«بنگ‌کردن» در زبان بختیاری به معنای «به آوای بلند صدازدن و فراخوان‌کردن» و معادل «بانگ» در زبان فارسی است.

زاگرس کف دست ماست

منطقه کوهستانی زاگرس را مثل کف دست‌شان می‌شناسند. کافی است بدانند گروه یا فرد مفقود شده در کوهستان، از چه مسیری عبور کرده.…