مرور برچسب

عشایر

مین‌های بچه‌خوار!

هیولای خفته زیر خاک با صدای مهیبش خبر از بیدارشدنش داد. اهالی به سمت چراگاه می‌دویدند. خبری از صدای بچه‌ها نبود و این یعنی خبر بد…

بَنگ کوچ

«بنگ‌کردن» در زبان بختیاری به معنای «به آوای بلند صدازدن و فراخوان‌کردن» و معادل «بانگ» در زبان فارسی است.