مرور برچسب

فرانسه

جنگل جایگزین نفت

ونیزی، بخشی کوچک با حدود هزار نفر جمعیت در ناحیه بورگونی فرانسه است. از آنجا که ونیزی در قلب نواحی جنگلی این منطقه قرار دارد،…