مرور برچسب

فردوسی

بلوار دل‌های شکسته

در جو ادبیات دهه 60 ایران که ادبیات با مفهوم ایده و جهان‌بینی همراه شده و تعهد و مسائل اجتماعی، دغدغه منتقدان و داستان‌نویسان بود،…

جعلیات منتشر نکنیم!

ناگهان می‌بینی انواع چرندیاتی سطحی به اسم متفکران و ادبا در حال دست‌به‌دست شدن است. طبیعتا هر علاقه‌مندی نسبت به خواندن‌شان دلگیر…