مرور برچسب

قصاص

برادرم تبرئه شده بود

حکایت این برادر قصه تلخی دارد. رنجی که در صدایش است، اندوه او را فریاد می‌زند. داستان غم‌انگیز برادرش همچنان او را شوکه کرده است و…