مرور برچسب

لردگان

فرشته در آتش!

همه آمده بودند؛ هر کس که نام اعظم اسابه را شنیده بود. همان زنی که حالا اسمش با فداکاری پیوند خورده است. آمدند تا زن از جان گذشته…