مرور برچسب

ماهواره ثریا

تا ثریا

وزیر ارتباطات از دستیابی به رکورد جدیدی در پرتاب ماهواره به فضا توسط ایران خبر داد.