مرور برچسب

محرومیت

لب کارون چه گُل بارون!

فرزند کارون‌اند. محصور میان قعله‌چنعان. نرگس 14 بهار دیده. نسرین منتظر ده‌ساله‌‌شدن است. کودکی‌شان خلاصه شده در پرسه‌زدن با پدر…