مرور برچسب

محمود فکری

فکری زیر تیغ!

محمود فکری گویا خیلی تحمل انتقادات را ندارد و به شکل‌های متفاوتی واکنش خود را نسبت به ایرادهای واردشده به تیمش نشان می‌دهد؛ از ترک…