مرور برچسب

میراث فرهنگی

ثبت ملی یک جسد

در جلسه ثبت ۶۴ اثر منقول از آذربایجان شرقی، کرمان، ایلام، مازندران، همدان و تهران واجد ارزش ثبت تشخیص داده شد که یکی از آنها جسد…