مرور برچسب

ناصر تقوایی

کوچک جنگلی

ناصر تقوایی: آقایان چون خودشان فیلمنامه خواندن بلند نبودند، علم کردند که تقوایی تاریخ نمی‌دانسته و اشتباه کرده! یا حرف مضحکی که…

دایی جان ناپلئون

«دایی جان ناپلئون» حاشیه‌های فراوانی داشت. ماجرا حتی به شکایت صنف قصابان به جهت حضور شخصیت شیرعلی قصاب در قصه هم کشید. مخاطبان،…