مرور برچسب

واژگونی

ساعت نحس طبس

چند دقیقه از آخرین توقف گذشته بود. بعضی‌ها خواب بودند. بعضی‌ها روی تخت‌ها دراز کشیده بودند. قطار داشت حرکت می‌کرد و صدای برخوردش…