مرور برچسب

وزارت نیرو

برق در وضعیت مطمئن

معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: میانگین تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در لحظات پیک مصرف تابستان امسال بیش از ۲…