مرور برچسب

پراید

تجاوز به وقت شرخری

سارق سابقه دار برای اینکه طعمه اش سکوت کند او را مورد آزار و اذیت قرار داد. متهم پراید سوار برای شرخری به تهران آمده بود. او پس از…